นางจำเนียร  แสนราชา
เกษตรจังหวัดลำพูน

 
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน 

 

 
 
  ::: 13 กรกฎาคม  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดการขับเคลืออน
งานประชาสัมพันธ์ โดยมี นวส.ระดับอำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  11 กรกฏาคม  2561  นางจำเนียร  แสนราชา  เกษตรจังกวัดลำพูน  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ลำไย) ณ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  ::: 10  กรกฎาคม 2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน และนายนิกร ทุนกาศ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมติดตามสถานกาณณ์ลำไยปี  2561  ณ
สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่
 
  9  กรกฎาคม  2561นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนและคณะ  มอบปัจจัยการผลิต
โครงการประสาน ในเขตพื้นที่ เครือข่าย ศพก.ป่าซาง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  9 กรกฎาคม  2561 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน  เยี่ยม เกษตรกรปราดเปรือ่ง
Smart Farmer  ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  ::: 5  กรกฎาคม  2561  จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการ
ผู่ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้บที่ 2/2561 คลิกที่นี่
 
  ::: 4  กรกฎาคม  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวั้ดลำพูน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ณ ห้องส่งสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่
 
  3 กรกฎาคม  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดการสัมมนา Smart
Farmer  ต้นแบบจังหวัดลำพูน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  3 กรกฎาคม  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฅสามัญ
ประจำ จังหวัดลำพูน (อ.ก.พ.) ณ ห้องประชุม
POC ชั้น  2  ศาลากลางจังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  :: 2 กรกฎาคม  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน และนายนิกร ทุนกาศหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด
เพื่อเตรียมความพร้อมการติดตามสถานการณ์ข้าวนาปี ณ ห้องประชุมหริอภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน คลิก
 

 
  ::: รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตัดยอด  12 มิถุนายน 2561 คลิกที่นี่
  ::: รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 มค.61 คลิกที่นี่
  : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน วันที่  27 มิถุนายน  2560  คลิกที่นี่
  ::: ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ Web mal  กรมส่งเสริมการเกษตร  คลิกที่นี่
  :::ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation  เมื่อวันที่ 8 กพ.61  คลิกที่นี่
  :: ทุกอำเภอ  ดาวน์โหลดคู่มือ Thai  Smart Farmer  ได้ที่นี่
  :::ส่งทำเนียบศูนย์ฯและข้อมูล ศพก.  จังหวัดลำพูน ดาวโหลดได้ที่นี่
  :::ดาวน์โหลดวิดีทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ปี  2558  คลิกที่นี่
 
     
     
     
      

 
   

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
94หมู่ 3ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 053-511120
ต่อ 11-18, 053-512468  โทรสาร 053-561120 e-mail : lamphun@doae.go.th
 

AmazingCounters.com