นางจำเนียร  แสนราชา
เกษตรจังหวัดลำพูน

 
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน 

 

 
 
  :::  11 พย.61  นายมนตรี ทองงาม และนายมานิตย์ ธรรมไชย  เข้าร่วมกิจกรรม หมอชวนวิ่ง
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเปิด
ระยะทางวิ่ง  4 กม.  คลิกที่นี่
 
  10 พย.  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมทุอดกฐินสามัคคี
ณ จังหวัดนครรราชสีมา คลิกที่นี่
 
 
  7  พฤศจิกายน  2561  นส.จันทร์ศรี จอมอิ่น หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และ นส.เริงขวัญ สุริยะปัน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสัมมนาขับเคลื่อนงานอารักขาพืช ณ เอบีน่าเฮ้าส์
กทม. คลิกที่นี่
 
  7  พฤศจิกายน  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน และนส.เสาวภา สวัสดิมงคล
นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร  คลิกที่นี่
 
  6  พฤศจิกายน  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานแถลงข่าว
มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูน  ณสวนเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน คลิกที่นี่
 
  5 พย.61  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนและนายนิกร ทุนกาศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  เข้าร่วมประชุมทบทวนการบริหารจัดการผลิตไม้ปี  2562 ณห้องประชุมกรมฯ 4/1
กทม. คลิกที่นี่
 
  พฤศจิกายน  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมขับเคลื่อน
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลำพูน
 
  1 พฤศจิกายน  2561  ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและคณะ
ร่วมถอดบทเรียน ศพก. เวียงหนองล่อง  องค์ความรู้เด่นเจ้าของ ณ ศพก.เวียงหนองล่อง
 
 

1 พฤศจิกายน  2561 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนและคณะ เข้าร่วมถอดบทเรียน
ศพก. บ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

 
  :::  26 ตุลาคม  2561  งบทดลองประจำเดือนกันยายน  2561   คลิกที่นี่
  :::   26 ตุลาคม  2561  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่
30 กันยายน  2561  เรื่องที่  1.1.1 - 1.1.3  คลิกที่นี่ 
  :::รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตัดยอด  5 กรกฎาคม  2561 คลิกที่นี่
  ::: รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตัดยอด  12 มิถุนายน 2561 คลิกที่นี่
  ::: รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 มค.61 คลิกที่นี่
  : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน วันที่  27 มิถุนายน  2560  คลิกที่นี่
  ::: ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ Web mal  กรมส่งเสริมการเกษตร  คลิกที่นี่
  :::ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation  เมื่อวันที่ 8 กพ.61  คลิกที่นี่
  :: ทุกอำเภอ  ดาวน์โหลดคู่มือ Thai  Smart Farmer  ได้ที่นี่
  :::ส่งทำเนียบศูนย์ฯและข้อมูล ศพก.  จังหวัดลำพูน ดาวโหลดได้ที่นี่
  :::ดาวน์โหลดวิดีทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ปี  2558  คลิกที่นี่
 
     
     
     
      

 
   

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
94หมู่ 3ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 053-511120
ต่อ 11-18, 053-512468  โทรสาร 053-561120 e-mail : lamphun@doae.go.th
 

AmazingCounters.com