นางจำเนียร  แสนราชา
เกษตรจังหวัดลำพูน

 
  

 

 
 
  18 เมษายน  2561  จังหวัดลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด โครงการเพิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 3/2561  ณ สำนั้กงานเกษตรจังหวัดลำพูน  คลิกที่นี่
 
  18 เมษายน  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน  เป็นประ.ธานประชุมผู้บริหารระดับ
อำเภอเพื่อหาข้อราชการตามแผนงาน/โครงการ  ณ ห้องทำงานเกษตรจังหวั้ดลำพูน คลิกที่นี่
 
  11 เมษายน  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวั้ดลำพูน ร่วมงานสภากาแฟ ณ สวนอาหารคุณกุ้ง
จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  6  เมษายน  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำคณะข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธี
วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ปี  2561  ณ หอประชุม
อบจ.ลำพูน คลิกที่นี่
 
  :::  5 เมษายน  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนเป็นประธานประชุม COO
ณ ห้องประชุมสำนั้กงานเกษตรจังหวั้ดลำพูนคลิกที่นี่
 
  5 เมษายน  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน  เปิดการอบรมการสร้างกลุ่มอาชีพ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  ณ เทศบาลตำบลมะกอก
อำเภอป่าซางและตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  คลิกที่นี่
 
  ::: 4  เมษายน  2561  นางจำเนียร แสนราชา  เกษตรจังหวัดลำพูนร่วมพิธีเปิดโครงการธนาคารผลผลิต
เกษตรด้านประมง ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  ::: 3  เมษายน  2561 เวลา  16.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหารือ
หัวหน้ากลุ่มผู้บริหารระดับจังหวัด ณ ห้องทำงานเกษตรจังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  3 เมษายน 2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนเป็นประธานอบรมสความรู้มาตตรฐาน
การผลิตแปรรูปสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ณ  ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
 

 
  ;;;ดาวน์โหลด  รายงานการประชุม COO & OT   13032561    คลิกที่นี่
  ::: ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ Web mal  กรมส่งเสริมการเกษตร  คลิกที่นี่
  :::ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation  เมื่อวันที่ 8 กพ.61  คลิกที่นี่
  ::: รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจุชุมชน วันที่  26 มิถุนายน  2560  คลิกที่นี่
  :: ทุกอำเภอ  ดาวน์โหลดคู่มือ Thai  Smart Farmer  ได้ที่นี่
  ::: ดาวน์โหลดรายงานการประชุมวิสาหกิจชุมชน  คลิกที่นี่
  :::ส่งทำเนียบศูนย์ฯและข้อมูล ศพก.  จังหวัดลำพูน ดาวโหลดได้ที่นี่
  ดาวน์โหลดวิดีทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ปี  2558  คลิกที่นี่
 
     
     
     
      

 
   

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
94หมู่ 3ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 053-511120
ต่อ 11-18, 053-512468  โทรสาร 053-561120 e-mail : lamphun@doae.go.th
 

AmazingCounters.com