ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเวียนราชการข่าวทั้งหมด

เกษตรลำพูน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน พื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง และประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมงานและออกหน่วยบริการประชาชน ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ” ณ วัดหล่ายแก้ว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมฯ และมอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคที่จำเป็นแก่ประชาชนพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอีกด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่งได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ดังนี้ การเลี้ยงและการนำแหนแดงไปใช้ประโยชน์ การทำกับดักแมลงวันทอง และการสนับสนุนกล้าพันธุ์พริกและมะเขือ ให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงและปลูกต่อไป

เกษตรลำพูน ร่วมงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูนร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้คำปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมชุมชนเวียงหนองล่อง และร่างผังเมืองรวมชุมชนทุ่งหัวช้าง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูนพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่าย ปี 2565”

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศโดยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และศึกษาดูงาน ณ สวนสกุลตรา บ้านหนองสมณะ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีว่าที่ ร.ต. วัชระ มณีวรรณ และนายธีรวัฒน์ บาลสุข เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง”การปลูกพืชทางเลือก เพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว” โดยมีเกษตรกรประธาน ศพก.หลัก และเกษตรกรศูนย์เครือข่าย เข้ารับการถ่ายทอดความรู้จำนวน 80 ราย

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็น การจัดวางผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน และแนวทางการขับเคลื่อน ผลักดันการนำแผนภูมินิเวศพื้นที่ภาคเหนือสู่การปฏิบัติระดับภาคเหนือ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเป็นข้อมูลให้ที่ปรึกษาโครงการนำไปประกอบการดำเนินงานของโครงการในขั้นตอนต่อไป

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting : PM) ครั้งที่ 4/2565 มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนงานโครงการ ปัญหา/อุสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไขและดำเนินการร่วมกัน

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามระบบแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว (ครั้งที่ 1)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปัญเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช จัดกระบวนการเรียนรู้ตามระบบแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว (ครั้งที่ 1) โครงการนาแปลงใหญ่ (เบิกแทนกรมการข้าว) ให้กับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่นาบุญ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการบริการจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าวในทุกช่วงการเจริญเติบโตเบื้องต้น มีการฝึกวิเคราะห์และปฏิบัติด้วยตนเอง มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ห้วยแม่ฮู ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน (ปี พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2565 เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผนฯ กรอบระยะเวลาดำเนินการ การทบทวนปรับปรุงคำสั่งคณะทำงาน ตลอดจนการทบทวนร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน วันที่ 25 มิถุนายน 2565

ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

0 comments

จังหวัดลำพูนประกาศซื้อรถยนต์ปี 2563

ประกาศจังหวัดลำพูน  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

0 comments

Posts not found

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน

  Knowledge Management(KM) รายการ ที่นี่ WOW เกษตรลำพูน

  Infographic บทความ/ประชาสัมพันธ์

  เตือนเกษตรกร…ฝนทิ้งช่วง
  บทความ ลำพูนมหานครลำไย
  บทความ..ลำพูนมหานครมะม่วง/เมนูมะม่วง
  งดเหล้า เข้าพรรษา ปี 2565
  ร่วมตอบบแบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT
  คณะข้าราชการในสังกัดร่วมต่อต้านคอรัปชั่น
  คณะข้าราชการในสังกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและอำเภอร่วมต้านคอรัปชั่น
  คู่มือโครงการประชาชน

  Weblink