ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเวียนราชการข่าวทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก.ระดับเขต ครั้งที่ 2/2566

เกษตรจังหวัดลำพูน ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่”

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการอบรมเกษตรกร พร้อมมอบนโยบายการส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ ลำไย GAP และการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานฯ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับ และพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566 ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ วัดหล่ายแก้ว หมู่ที่ 1 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีนายอำเภอบ้านโฮ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในครั้งนี้

เกษตรจังหวัดลำพูน ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP”

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายกิติศักดิ์ วงศ์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 45 ราย

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​ ติดตาม​ และสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน​

เกษตรลำพูน ร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

เกษตรจังหวัดลำพูน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการอบรมเกษตรกร พร้อมมอบนโยบายการส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ ลำไย GAP และการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์ และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566 ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

”เกษตรจังหวัดลำพูน ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP”

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งติดตามการดำเนินงานเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF อำเภอบ้านโฮ่ง : ผลิตและแปรรูปเห็ดถั่งเช่าสีทองออแกนิกส์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ดำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบของศูนยเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเวียงหนองล่อง นายนิโรจน์ แสนไชย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “ต้นกล้าสานฝันปันรัก…สู่ลูกหลาน” เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting จัดโดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมกับมอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม ผู้เข้าร่วมได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การปลูกไม้ยืนต้นและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง, ธนาคารต้นไม้ สู่ชุมชนไม้มีค่า, ไม้ยืนต้นหลักประกันทางธุรกิจ และการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม

เกษตรจังหวัดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

0 comments

จังหวัดลำพูนประกาศซื้อรถยนต์ปี 2563

ประกาศจังหวัดลำพูน  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

0 comments

Posts not found

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน

  คลิปวิดีโอ รายการ “WOW ที่นี่เกษตรลำพูน”

  INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT

  คณะข้าราชการในสังกัดร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

  ประชาสัมพันธ์

  ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

  ชาวลำพูนรณรงค์ ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัย

  Weblink