14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 007.30 น.  นางจำเนียร  แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำคณะเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน  เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน
จงหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  :::: 13  พฤศจิกายน 2560  นางจำเนียร  แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน  เป็นประธานประชุมแผน
ปฏิบัติการปี  2561  ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
คลิกที่นี่
 
  ::: 13  พฤศจิกายน 2560  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำคณะดูงานจากประเทศไต้หวัน
ดูงานวิสาหกิจชุมชนริมร่อง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  :::::13  พฤศจิกายน  2560  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนและทีมงาน  ร่วมให้การต้อรับ
คณะศึกษาดูงานจากประเทศไต้หวัน โครงการแลกเปลี่ยนเกษตรกรรุ่นใหใม่และเกษตรกรต้นแบบกับ
ไต้หวัน  ณ กลุ่มแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทองและผลิตผลทางการเกษตร  ในเขตพิ้นที่ตำบลอุโมงค์
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  13  พฤศจิกายน  2560  ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่
ร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัดโครงการประเมินส่วนราชการ
ปีงบประมาณ  2561  ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  ::::10  พฤศจิกายน  2560  นางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช  รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  หารืองาน
ในฝ่ายและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องทำงานฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 

 

 
  ::: สนใจดาวน์โหลด การคัดเลือกกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและ
บริหารจัดการผลไม้ชุดใหม่  พร้อมใบสมั้ครเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม คลิกที่นี่
  ::: ใบสมัครเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างงันที่ 16-18 กันยายน  2560 คลิกที่นี่
  ::: รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจุชุมชน วันที่  26 มิถุนายน  2560  คลิกที่นี่
  :::  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตร ดาวน์โหลดที่นี่
  :: ทุกอำเภอ  ดาวน์โหลดคู่มือ Thai  Smart Farmer  ได้ที่นี่
  ::: ดาวน์โหลดเผยแพร่เอกสารการปลูกดอกดาวเรืองถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
คลิกที่นี่
  :: ดาวน์โหลดรายงานการประชุมวิสาหกิจ   วันที่   26 มกราคม  2560 คลิกที่นี่
  :::: ดาวน์โหลดรายงานการประชุมวิสาหกิจ   วันที่   2  พฤษภาคม  2560  คลิกที่นี่
  ::: ดาวน์โหลดรายงานการประชุมวิสาหกิจชุมชน  คลิกที่นี่
  ::: ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานประจำปี  2560  คลิกที่นี่
  ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาซื้อปุ๋ย ปี  2559 โดยวี E-bidding  สนใจคลิกที่นี่
  ::: ดาวน์โหลดบรรยายสรุปสถานการณ์หมอกควัน ปี  2559  คลิกที่นี่
  :::  ดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี  2558/59   และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  จังหวัด    อำเภอเมืองลำพูน 
  1. ประกาศ  จังหวัดลำพูน  เรื่องสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมีสูตร  25-7-7 และปุ๋ยเคมีอินทรีย์ สูตร  8-8-13  สนใจ คลิกที่นี่
  :::ส่งทำเนียบศูนย์ฯและข้อมูล ศพก.  จังหวัดลำพูน ดาวโหลดได้ที่นี่
  ดาวน์โหลดวิดีทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ปี  2558  คลิกที่นี่
   
       
       
       
       
      
   

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
94หมู่ 3ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 053-511120
ต่อ 11-18, 053-512468  โทรสาร 053-561120 e-mail : lamphun@doae.go.th
 

AmazingCounters.com