:::: 14 มกราคม 2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนและทีมงาน ร่วมไหว้สาป๋าระมี
ณ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  :::  13 มกราคม  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนและทีมงานร่วมให้การต้อนรับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงาน โครงการ  9101  ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  :::  12 มกราคม 2561 นางจำเนียร แสนราชา  เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 2/2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  ::: 9 มกราคม  2561  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนพร้อมทีมงาน ร่วมแสดงความยินดี
กับ ผอ.สสก.6 เชียงใหม่   นายนเรศ  ฝีปากเพราะ  ณ สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่
 
  :::: 5 มกราคม  2561  ทีมงานลำพูน  ดูงานตลาด อกต. กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะเจ้าหน้าที่
จาก อตก. ให้การต้อนรับ คลิกที่นี่
 
  ::: 5 มกราคม  2561   ทีมงานลำพูน ดูงานเลี้ยงเป็ดไข่และแปรรูปไข่ ภายใต้โครงการ  9101 ตาม
รอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
 
  ::::: 4 มกราคม  2561  นางจำเนียร  แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์ทุกอำเภอ เพื่อสามารถใช้งานประชาสัมพันธ์ได้เต็มรูปแบบ  ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน   คลิกที่นี่
 
 

 
  ::: สนใจดาวน์โหลด การคัดเลือกกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและ
บริหารจัดการผลไม้ชุดใหม่  พร้อมใบสมั้ครเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม คลิกที่นี่
  ::: ใบสมัครเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างงันที่ 16-18 กันยายน  2560 คลิกที่นี่
  ::: รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจุชุมชน วันที่  26 มิถุนายน  2560  คลิกที่นี่
  :::  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตร ดาวน์โหลดที่นี่
  :: ทุกอำเภอ  ดาวน์โหลดคู่มือ Thai  Smart Farmer  ได้ที่นี่
  ::: ดาวน์โหลดเผยแพร่เอกสารการปลูกดอกดาวเรืองถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
คลิกที่นี่
  :: ดาวน์โหลดรายงานการประชุมวิสาหกิจ   วันที่   26 มกราคม  2560 คลิกที่นี่
  :::: ดาวน์โหลดรายงานการประชุมวิสาหกิจ   วันที่   2  พฤษภาคม  2560  คลิกที่นี่
  ::: ดาวน์โหลดรายงานการประชุมวิสาหกิจชุมชน  คลิกที่นี่
  ::: ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานประจำปี  2560  คลิกที่นี่
  ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาซื้อปุ๋ย ปี  2559 โดยวี E-bidding  สนใจคลิกที่นี่
  ::: ดาวน์โหลดบรรยายสรุปสถานการณ์หมอกควัน ปี  2559  คลิกที่นี่
  :::  ดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี  2558/59   และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  จังหวัด    อำเภอเมืองลำพูน 
  1. ประกาศ  จังหวัดลำพูน  เรื่องสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมีสูตร  25-7-7 และปุ๋ยเคมีอินทรีย์ สูตร  8-8-13  สนใจ คลิกที่นี่
  :::ส่งทำเนียบศูนย์ฯและข้อมูล ศพก.  จังหวัดลำพูน ดาวโหลดได้ที่นี่
  ดาวน์โหลดวิดีทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ปี  2558  คลิกที่นี่
 
     
     
     
      
   

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
94หมู่ 3ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 053-511120
ต่อ 11-18, 053-512468  โทรสาร 053-561120 e-mail : lamphun@doae.go.th
 

AmazingCounters.com