นางจำเนียร  แสนราชา
เกษตรจังหวัดลำพูน

 
 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน


 


 

 

 
 
  12  พฤศจิกายน  2562  ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุท่ธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธาน
ประชุมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานภายใต้ระบบส่งเสริมการ
เกษตรปี   2563  คลิกที่นี่
 
  8  พฤศจิกายน  2562  ายมนตรี ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 และนายวีระพงษ์ ปาลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาเรื่องเล่า (Story Telling) ณ แจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลลบ์ จังหวัดลำพูน คลิก
 
  6 พย.52  ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  พร้อมทีมงาน
เข้ารับการนิเทศงานในเขตพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  4 พย.62  ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า พร้อมทีมงานคณะนิเทศ  เข้านิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
 
  2  พย.2562  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน  และทีมงานคณะข้าราชการในสังกัดร่วม
งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี
 
  1  พฤศจิกายน  2562  ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า และทีมงานคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์โดยช่วงเช้า จัดประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี และช่วงบ่ายเยี่ยมชมกิจกรรม สวนรักษ์ดินหอม  ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  คลิกที่นี่
 
  31 ตุลาคม  2562  นายนิกร ทุนกาศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนำทีมคณะข้าราชการ
ในสังกัด ร่วมกิจกรรมำรุงรักษาต้นไม้ วันรักต้นไม้ประจำปีชาติ 2562 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
จามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมี ผวจ.ลำพูนเป็นประธาน คลิกที่นี่
 
  30 ตุลาคม  2562  นายนิกร  ทุนกาศ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  นำทีมคณะข้าราชการ
ในสังกัดร่วมทำดีด้วยหัวใจ  คลิกที่นี่
 

  29 ตุลาคม  2562  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมเตรีมจัดงานระดับโลก
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร  กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
 
  28 ตุลาคม  2562  นายนิกร  ทุนกาศ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนการผลิต  เป็นประธานพิจารณา
จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปี  2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลำพูน  คลิกที่นี่
 
 

   
 
  ::: รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คลิกที่นี่
  :::  ประกาศจำหน่ายพัสดุ คุรภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน   34  รายการ สนใจ
คลิกที่นี
  ::: กรมฯ แจ้ง ยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข.แบบพลาสติก Scan QR CODE  ที่นี่
  ::: คู่มือการจัดทำโปรแกรม  Word Press คลิกที่นี่
  ::: ประกาศราคากลางงานก่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.01 )  คลิกที่นี่
    ปร.4 และ ปร.5 คลิกที่นี่
  :::  ดาวน์โหลดคู่มือระบบกำจัดการใช้สารเคมี  3 ชนิด  คลิกที่นี่
  :: ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ Web mal  กรมส่งเสริมการเกษตร  คลิกที่นี่
 เกษตรกรหรือผู้สนใจ จะสอบถามปัญหาด้านการเกษตรสามารถ
คลิกเข้าที่
Webboard  และเข้าไปสอบถาม หรือผ่านทาง
Facebook : กลุ่มอารักขาพืช ยินดีและแนะนำให้คำปรึกษาด้านพืช
 

 
     
     
     
     


 

 


สมุดบันทึกสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
พร้อมรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์
ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน


 

 
       
   

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
94หมู่ 3ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 053-511120
ต่อ 11-18, 053-512468  โทรสาร 053-561120 e-mail :
lamphun@doae.go.th
เริ่มนับ ตั้งแต่วันที่  16 มกราคม  2562 เป็นต้นไป

Symptoma RO